Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Vårt høringssvar til Byutviklingsplan

Vårt høringssvar til Byutviklingsplan


Byutviklingsplan for Sandefjord sentrum har nå vært ute til høring. Dette er en viktig plan for utviklingen av sentrum, og som i stor grad vil berøre næringslivet i sentrum. Sandefjord Byen Vår og Sandefjord Gårdeier Forening avga følgende høringsuttalelse innen fristens utløp 13. november:

"Sandefjord Byen Vår AS representerer 200 virksomheter i sentrum av Sandefjord, og er svært fornøyde med bytviklingsplanens hovedmål om at sentrum skal være motoren i kommunens næringslivssatsning.

Byutviklingsplanen for Sandefjord er en viktig plan for utviklingen av sentrum frem mot 2050 og vil i stor grad berøre næringslivet i sentrum. En strategisk og god byutvikling kan bidra til både å redusere klimautslippene samtidig som det bidrar til en mer levende og attraktiv by.

Delmål 1: «Flere innbyggere og større demografisk variasjon i sentrum»

 • SBV ønsker at det tilrettelegges for flere boliger for alle aldre og kanskje spesielt yngre mennesker i sentrum. Norske husholdninger er i forandring - både når det gjelder antall, størrelse og stabilitet ref. rapport fra Forskningsrådet. Dette bør i økende grad hensyntas ved fremtidig boligbygging i sentrum. Det er også viktig at gjeldende bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel § 2.4. bør følges.  

Delmål 2: «Flere arbeidsplasser i sentrum»

 • Sentrum er kommunens desidert viktigste næringsområde målt i antall sysselsatte (ref. kommunens egne tall 8 000 innenfor 10-minuttersbyen).
 • Flere kontorarbeidsplasser og tjenesteytende næringer i sentrum vil utvilsomt bidra positivt til mer liv i sentrum, samtidig som det er bærekraftig for samfunnet med tanke på at flere da har mulighet til å reise kollektivt. Flere kontorarbeidsplasser i sentrum bør planlegges i tett samarbeide mellom gårdeiere, utbyggere og kommunen.
 • Dette krever at kommunen må være mer konsekvente i å begrense utviklingen av kontorarbeidsplasser utenfor sentrum – spesielt mot E-18.

  Delmål 3: «Flere aktiviteter og opplevelser i sentrum»
 • Handel er en svært viktig faktor for et levende og attraktivt sentrum. Derfor er det viktig at man begrenser detaljhandel i områder utenfor sentrum. En konsekvent politikk der beslutningene følger kommuneplanens arealdel er av stor betydning. Hyppige dispensasjoner fra gjeldende retningslinjer (les Pindsle) vil etter hvert utarme sentrum.
 • Det er også viktig å planlegge for gode byrom som innbyr til aktivitet.  Vi ønsker derfor at Badeparken må gjøres enda mer attraktiv og levende. Tilrettelegge for eksempel for et orangerie (drivhus, kafe) som kombinerer det estetiske med bærekraft og blir et godt tilbud til alle innbyggerne.
 • I tillegg er åpning av Ruklabekken et godt forslag. Oppgradering av byrom generelt bør prioriteres høyt.
 • Byparken – deler av Jernbanealleen foran Sparebank1 bygget bør reguleres til miljøgate som ses i sammenheng med parken.
 • Nytt litteraturhus/kulturskole på Tivolitomta vil gavne livet i sentrum.
 • Oppgradering av resterende del av Thor Dahls gate for å skape nærhet sentrum/sjøfront.
 • Den tradisjonelle sentrumskjernen er i dag noe tilbaketrukket fra sjøfronten.

  Delmål 4: «Sentrum skal både føles som attraktivt og trygt»
 • En times gratis fortausparkering er et fortrinn for Sandefjord sentrum og bør videreføres i noen gater, samtidig som det også bør satses på flere miljøgater. Gode eksempler her er  Kongensgate og deler av Thor Dahlsgate med 15 min parkering. Dette for å øke trivselen og sirkulasjon i trafikken.
 • Gode muligheter for varelevering til næringslivet er viktig hensyntas.
 • Flere parkeringsplasser i randsonen er også ønskelig. Når det gjelder mobilitet i sentrum vises det til egen høringsuttalelse fra SBV. Vi ønsker ikke en bomring rundt sentrum. Mye er allerede gjort for å gjøre sentrum mer attraktivt for gående og syklende, men samtidig må kollektivtilbudet bli bedre.
 • Bevaring av viktige kulturminner og kulturmiljøer er også viktig for å skape en attraktiv by og bør forvaltes på en forutsigbar måte for å beholde byens særpreg. I sentrum er det bla mange jugendbygg som er viktige og det bør derfor tas hensyn til dette i utviklingen av sentrum.
 • Opplyste gater i mørketiden gir økt trivsel og trygghet for publikum ved å ferdes i sentrum. Tilstrekkelig belysning vil også virke forebyggede for en negativ utvikling av ungdomsmiljøet i sentrum."

Nyheter